درخواست تغییر نام انشعاب برق

درخواست تغییر نام برق
    هزینه درخواست ها شامل کارمزد دفتر 160.000 ریال هزینه پست ویژه و پاکت 160.000 تائیدیه کد پستی 50000 تعرفه اداره برق 109.000
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .